آمار آموزش‌های الکترونیکی
تعداد کاربران
1,205
زن 520
مرد 685
نفر دوره
3,574
زن 1,526
مرد 2,048
نفر ساعت
39,702
زن 16,925
مرد 22,777

اطلاعیه ها

بخشنامه ها